środa, 19 czerwca 2024r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KLUB OSiR ZBĄSZYNEK

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem” określa prawa i obowiązki Członków Klubu OSiR Zbąszynek
Z usług oferowanych przez Klub ma prawo korzystać osoba, zwana dalej „Członkiem Klubu”, która dokonała rejestracji i posiada ważną kartę wstępu (karnet/wejściówka)

2. CZŁONKOSTWO KLUBU
1. Członkiem Klubu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego.
2. Do korzystania z usług oferowanych przez Klub uprawnieni są wyłącznie jego członkowie, dokonali stosownych opłat oraz złożyli oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
3. Wraz z rejestracją Członek Klubu otrzymuje imienną kartę. Kontrola wstępu do klubu może odbywać się przez sprawdzenie tożsamości Członka Klubu za pomocą karty członkowskiej. 
4. Klubowicz nie jest uprawniony do korzystania z Klubu do momentu uregulowania zaległych opłat.

3. OPŁATY I USŁUGI OFEROWANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
a) gotówką,
b) jednorazowej płatności kartą.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG W KLUBIE
1. Wszyscy użytkownicy i Członkowie Klubu OSiR Zbąszynek zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren Klubu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Osoby będące w Klubie po raz pierwszy zobowiązane są dokonać rejestracji na urządzeniach elektronicznych dostępnych w Klubie, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie w formularzu elektronicznym lub w formie papierowej odpowiedniego oświadczenia.
2. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, w zależności od wykupionego Członkostwa, przy czym w zajęciach grupowych organizowanych w Klubie – zgodnie z harmonogramem zajęć grupowych ustalonych w Klubie.
3. Klub jest otwarty w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Klubu oraz w Recepcji Klubu. Podczas pobytu na terenie Klubu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez personel Klubu.
4. Warunkiem korzystania z Klubu jest posiadanie ważnego karnetu lub jednorazowego biletu. Rodzaj i aktualny cennik dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej. Podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
Warunkiem korzystania z usług w Klubie OSiR Zbąszynek jest również każdorazowe okazanie karty klubowicza bezpośrednio przed skorzystaniem/wejściem do klubu.
5. Korzystanie z Klubu wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałych z winy użytkownika w przypadku osób niepełnoletnich lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
6. Członek Klubu korzystająca z Klubu oświadcza że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług klubu. Członek Klubu, który bierze udział w zajęciach grupowych robi to na własną odpowiedzialność.
7. Klub ani żadna z osób obsługi Klubu nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z Klubu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkowników.
8. Każdy Członek Klubu korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Członek Klubu w szczególności zobowiązany jest do: stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, dbania o poszanowanie mienia znajdującego się w Klubie, 
Ponadto Członek Klubu zobowiązany jest do :
a) noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego krytego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu,
b) używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników,
c) dezynfekowania dostępnymi w Klubie środkami mat, materaców po zakończonych ćwiczeniach,
d) podporządkowania się zarządzeniom , poleceniom Instruktorów (Trenerów) i innych osób upoważnionych ze strony Klubu.
9. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków.
10. Bez zgody Klubu zabrania się komercyjnego promowania, dystrybuowania ( płatnego i bezpłatnego) suplementów diety, środków farmaceutycznych, żywności i innych produktów przeznaczonych do spożycia.
11. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. 
12. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Klubu, w tym konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany Członek Klubu.
13.W przypadku korzystania z oferty Klubu przez osoby niepełnoletnie obowiązują następujące zasady:
a) dzieci po ukończeniu 13 roku życia aż do ukończenia 16 roku życia mogą korzystać z Klubu tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego; rodzic/ opiekun prawny musi znajdować się na terenie Klubu.
b) osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą korzystać z Klubu jedynie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego; rodzic/opiekun prawny nie musi znajdować się na terenie Klubu, po dostarczeniu personelowi Klubu pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego. Zgoda taka może zostać udzielona jedynie na formularzu udostępnianym przez Klub. Zgodę można pobrać w recepcji Klubu lub ze strony internetowej (dokument o nazwie ZGODA RODZICA).
14. Klub nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystaniu przez osoby niepełnoletnie z oferty Klubu podejmują rodzice/opiekunowie prawni składając stosowne oświadczenie.
15.Rodzice/opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dziećmi odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
16. W celu zapewnienia udziału w zajęciach grupowych Członek Klubu powinien dokonać rezerwacji miejsca na zajęciach bezpośrednio w Klubie lub przez stronę internetową Klubu. Organizator może usunąć z harmonogramu zajęć grupowych poszczególne zajęcia oraz dokonać zmiany terminu prowadzenia treningów  po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu pocztą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
17. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu. Przypadki rezerwacji całości lub części Klubu będą komunikowane bezpośrednio w Klubie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie Klubu.
18. Klub może ograniczyć dostęp do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu bez podania przyczyny.

5. WARUNKI ZDROWOTNE WYMAGANE DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH W KLUBIE
1. Korzystać z urządzeń w siłowni Klubu, jak też brać udział w zajęciach Klubu, mogą tylko ci Członkowie Klubu, którzy złożyli oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
2. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, Instruktor (Trener) Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenia stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Członka Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.

6. MIENIE CZŁONKA KLUBU
1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu  może zostać udostępniona indywidualna szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana przy pomocy karty. Tylko Członek Klubu ma prawo do posługiwania się kartą w celach do tego przewidzianych i bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe jej użytkowanie. Chęć udostępnienia szafki należy zgłosić w Strefie Obsługi Klienta.
2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania swoich rzeczy, w szczególności przedmiotów o znacznej wartości wyłącznie w zamkniętej szafce, do której ma dedykowany dostęp. Szafka udostępniona Członkowi Klubu może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
3. Wszystkie szafki po godzinach otwarcia klubu ze względów bezpieczeństwa są automatycznie otwierane. Za rzeczy pozostawione w przydzielonej Członkowi Klubu szafce po godzinach otwarcia Klubu OSiR Zbąszynek nie ponosi odpowiedzialności.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów pozostawione w Klubie, za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie, jak również w jego otoczeniu zarówno w godzinach otwarcia Klubu jak i poza godzinami otwarcia. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie obiektu, dlatego też zaleca się niewnoszenie rzeczy wartościowych na teren Klubu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU OSiR ZBĄSZYNEK
Odpowiedzialność prawną za inne niż rażące niedbalstwo Klub OSiR Zbąszynek ponosi wyłącznie w razie naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność Klubu OSiR Zbąszynek ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zakupu karnetu lub jednorazowego biletu. W razie wystąpienia szkód na osobie odpowiedzialność Klubu OSiR Zbąszynek kształtują jednak powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązki podstawowe to takie, które umożliwiają właściwe wykonanie umowy i których dotrzymania Członek Klubu może zwykle oczekiwać. W pozostałych przypadkach Klub OSiR Zbąszynek odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie także w przypadku zawinienia osób, którym Klub OSiR Zbąszynek powierzył wykonywanie swoich zadań.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Członek Klubu może składać korespondencję w zakresie wykonania umowy o członkostwo i świadczenie usług zgodnie z Regulaminem , listownie na adres OSiR Zbąszynek ul. Sportowa 2 66-210 Zbąszynek  wskazany na stronie internetowej www.osir.zbaszynek.pl ;lub przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej osir@zbaszynek.pl
2. Instruktorzy, Trenerzy oraz Personel Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać w recepcji Klubu lub bezpośrednio do kierownika OSiR.
3. Zmiany Regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej.
4. Do umowy pomiędzy Klub OSiR Zbąszynek a Członkiem Klubu zastosowanie ma prawo polskie. Wszystkie spory pomiędzy Członkiem Klubu a Klub OSiR Zbąszynek będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KLUB OSiR ZBĄSZYNEK
0.46MB

Posty z Facebooka:

Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.