środa, 17 kwietnia 2024r.

Deklaracja dostępności

Obrazek główny dla organizacji sportowej Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • dokumenty przygotowane w edytorach tekstu, nie przestrzegają zasad dostępności cyfrowej,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Część plików oraz informacji została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Michalak.
 • E-mail: sportinfo@zbaszynek.pl
 • Telefon: 573 330 675

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
 • Adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek
 • E-mail: osir@zbaszynek.pl
 • Telefon: 573 330 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku - Zbąszynecka Hala Sportowa, ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek

Miejsca parkingowe: Miejsca parkingowe w liczbie 28 w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono i oznakowano namalowaną na niebiesko kopertą wzdłuż ulicy Reymonta oraz na działkach sąsiednich tj. nr 307/2 oraz działka nr 941 po zachodniej stronie działki 156/1 w liczbie 55 w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Aby możliwa była bezpieczna komunikacja między parkingami, a obiektem hali wybudowano ciągi piesze wzdłuż ulicy Reymonta i obniżono miejscami krawężnik pomiędzy parkingiem, a chodnikiem.

Dostępność wejścia: Wejście główne do budynku Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku znajduje się od strony ul. Reymonta. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą na Hale widowiskową od strony ul. Reymonta przez szerokie drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne otwierane na czujkę ruchu. W obiekcie jest kilka wejść. W każdym z narożników hali sportowej na poziomie parteru zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne oraz wejście w północno-wschodnim narożniku od strony kortów poprzedzone są pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ze względu na brak dzwonka u drzwi i windy nie ma możliwości dojścia do pomieszczeń na piętrze części noclegowej i biurowej. Na piętra budynku Hali od strony biur i części noclegowej prowadzą schody. Każdorazowo, na wniosek osoby niepełnosprawnej, pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku ma obowiązek zejścia na parter i obsłużenia interesanta. Podstawową funkcją budynku jest hala sportowa z możliwością wydzielenia odrębnych stref do ćwiczeń lub treningów przystosowanych dla ćwiczących osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony w windę umożliwiającą osobą niepełnosprawnym dostęp do wyższych i niższych kondygnacji obiektu. W budynku nie występują progi. Budynek posiada toalety przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchową poruszających się na wózkach, pomieszczenia te wyposażone są w odpowiednie uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych. Od ulicy Reymonta na piętro gdzie znajduje się część widowiskowa osoby z problemami motorycznymi, niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich oraz rodzice z wózkami dziecięcymi mają do dyspozycji windę osobową. Zawody na hali sportowej można obserwować z wydzielonych trybun stałych, do których przewidziano komunikację pionową w postaci dwóch klatek schodowych wydzielonych pożarowo oraz windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych dostępnej z holu głównego na parterze i obsługującej wszystkie kondygnacje. Na parterze znajdują się trybuny rozkładane na ok. 150 miejsc natomiast na piętrze na 272 miejsca w tym 2 dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniając swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Prawo wstępu z psem asystującym: Na podstawie art. 20a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu między innymi do obiektów użyteczności publicznej budynków w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych; do parków narodowych i rezerwatów przyrody; na plaże i kąpieliska, a tym samym do budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Warunkiem wejścia na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku osoby niepełnosprawnej z psem asystującym, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących
- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, ul. Sportowa 2, 66-210 Zbąszynek
- wysłanie maila na adres: osir@zbaszynek.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA PAWILON SPORTOWY W DĄBRÓWCE WLKP:

Miejsca parkingowe: Brak miejsc parkinogowych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia: Budynek jest wykorzystywany głównie przez klub sportowy. Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne przez drzwi zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodząc od budynku po specjalnej rampie pochyłej umożliwiającej dostanie się do drzwi.

Dostępność komunikacyjna budynku: Osoba z dysfunkcją ruchową może się dostać do obiektu znajdującego się w Dąbrówce Wlkp. tylko przy pomocy osób trzecich. Ze względu na brak dzwonka u drzwi i windy nie ma możliwości dojścia do pomieszczeń. Toaleta w budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Od parkingu osoby z problemami motorycznymi, niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich oraz rodzice z wózkami dziecięcymi mają do dyspozycji podjazd. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniając swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Prawo wstępu z psem asystującym: Na podstawie art. 20a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu między innymi do obiektów użyteczności publicznej budynków w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych; do parków narodowych i rezerwatów przyrody; na plaże i kąpieliska, a tym samym do budynku Pawilonu Sportowego w Dąbrówce Wlkp. Warunkiem wejścia na teren Pawilonu Sportowego w Dąbrówce Wlkp. z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren Pawilonu Sportowego w Dąbrówce Wlkp. osoby niepełnosprawnej z psem asystującym, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie wniosku w wersji papierowej drogą pocztową na adres siedziby: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU ul. Sportowa 2 66-210 Zbąszynek tel. 573 330 670
- wysłanie maila na adres: osir@zbaszynek.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA PAWILON SPORTOWY W ZBĄSZYNKU:

Miejsca parkingowe: Brak miejsc parkinogowych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia: Budynek pełni funkcję zaplecza sportowego dla klubów sportowych. Osoba z dysfunkcją ruchową może się dostać do pawilonu sportowego w Zbąszynku od strony płyty głównej boiska, od strony placu zabaw oraz od strony boiska wielofunkcyjnego tylko i wyłącznie przy pomocy osób trzecich. Ze względu na brak podjazdu, dzwonka u drzwi oraz windy nie ma możliwości dojścia. Do budynku prowadzą schody.

Dostępność komunikacyjna budynku: Toaleta w wewnątrz budynku pawilonu sportowego jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniając swobodne poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim.

Prawo wstępu z psem asystującym: Na podstawie art. 20a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu między innymi do obiektów użyteczności publicznej budynków w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych; do parków narodowych i rezerwatów przyrody; na plaże i kąpieliska, a tym samym do budynku Pawilonu Sportowego w Zbąszynku. Warunkiem wejścia na teren Pawilonu Sportowego w Zbąszynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren Pawilonu Sportowego w Zbąszynku osoby niepełnosprawnej z psem asystującym, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe (accesskey):
[tab] – Szybki przeskok do bloku: menu główne

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej osir.zbaszynek.pl była na poziomie WCAG 2.1

Posty z Facebooka:

Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.